W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Obostrzenia w czerwonej strefie obowiązujące od jutra w Mielcu

W związku z włączeniem powiatu mieleckiego do strefy czerwonej, od 10 października 2020 roku obowiązywać będą następujące obostrzenia:

Organizacja kongresów i targów

Obecnie jest dopuszczalne:
1. Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – bez zmian

2. W miejscu odbywania się imprezy znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

Wydarzenia sportowe

Obecnie:
1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) – w wydarzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą. Publiczność w obiektach sportowych musi zachować odstęp 1,5 m, zapełnione max. 50% liczby miejsc.
3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
4. Sport na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz organizacja obozów sportowych – zajęcia odbywają się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, gdy wchodzą i opuszczają obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.
Strefa Czerwona – bez publiczności
Strefa Żółta – 25% widowni

Wydarzenia kulturalne

Odbywają się:
1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 25% publiczności

2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 25% publiczności

3. Na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2,
b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – limit 100 osób

Gastronomia
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Strefa Czerwona – 1 osoba na 4 m2. Prowadzenie działalności możliwe od 6.00–22.00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.
Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Aquaparki i baseny
Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 1 osoba na 10 m2

Siłownie

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz podczas organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Strefa Czerwona – 1 osoba na 10 m2
Strefa Żółta – 1 osoba na 7 m2

Kina

Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych – 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
Strefa Czerwona – 25% publiczności
Strefa Żółta – 25% publiczności

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Zgromadzenia

Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Kościoły

Obecnie
1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Strefa Czerwona – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta – bez zmian

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
Strefa Czerwona – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta – bez zmian

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

Obecnie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta – 75 osób, z wyjątkiem obsługi
Uwaga! Zmiany te wchodzą od 17 października 2020 r.
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Transport zbiorowy

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100% liczby miejsc siedzących albo
b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego
Strefa Żółta – bez zmian

Maski
Obecnie jest obowiązek noszenia masek:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego,
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m,
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
4) w obiektach handlowych lub usługowych,
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.
Strefa Czerwona – wszędzie maski w przestrzeni publicznej
Strefa Żółta – wszędzie maski w przestrzeni publicznej

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa¬rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian
Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona – zakaz
Strefa Żółta – 25% publiczności

Kluby nocne, dyskoteki
Obecnie zakaz prowadzenia działalności.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

Transport lotniczy

Obecnie jest obowiązek:
1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego,
2) dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Strefa Czerwona – bez zmian
Strefa Żółta – bez zmian

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa