W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Budżet Powiatu Mieleckiego na 2022 rok uchwalony

Na dzisiejszej (20.12) sesji Rady Powiatu kluczowym punktem było uchwalenie przez radnych budżetu na 2022 rok.

Planowane dochody Powiatu Mieleckiego wyniosą 167 200 000 zł, a wydatki 185 400 000 zł. Za przyjęciem budżetu w takim kształcie opowiedziało się 15 radnych, przy 9 głosach przeciwnych. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

DOCHODY:

Wśród źródeł dochodów powiatu wskazać należy:

– subwencję ogólną w kwocie 82 776 087 złotych, w tym:
– część oświatowa – 73 072 694 zł
– część wyrównawcza – 9 236 783 zł
– część równoważąca – 466 610 zł

– dochody własne w kwocie 66 565 243 złotych, w szczególności:
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 32 350 544 zł
– środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4 375 576,40 zł
– z tytułu świadczenia usług (głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej) – 8 189 810 zł
– Rządowy Fundusz Polski Ład – 13 274 350 zł

– dotacje celowe budżetu państwa w kwocie 17 858 670 złotych z przeznaczeniem na:
– bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, kwalifikację wojskową, nieodpłatną pomoc prawną, opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne, realizację programu Rodzina 500+

WYDATKI:


Wydatki Powiatu Mieleckiego, zgodnie z uchwalonym budżetem, wyniosą ogółem 185 400 000 zł (w tym wydatki bieżące 152 329 317 zł, a wydatki majątkowe – 33 070 683 zł). Najwięcej, bo 90 514 482 zł, powiat przekaże na realizację zadań z zakresu edukacji. Kolejnymi kierunkami wydatkowania środków będą: transport (32 134 104 zł), pomoc społeczna (20 119 421,40 zł), bezpieczeństwo publiczne (10 302 626 zł), ochrona zdrowia (2 963 107 zł) oraz pozostała działalność (29 366 259,60 zł).

KLUCZOWE INWESTYCJE W ROKU 2022:

EDUKACJA

– I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu: Rozbudowa budynku o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – 1 430 492 zł,

– II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu: Budowa nowej hali sportowo – widowiskowej (dokumentacja projektowa) – 99 630 zł,

– Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu: Przebudowa warsztatów szkolnych – 590 000 zł,

– Zespół Szkół Technicznych w Mielcu: Przebudowa stołówki szkolnej wraz z zakupem wyposażenia – 200 000 zł,

– Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu: Kompleksowa przebudowa – 520 000 zł wraz z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego i siłowni zewnętrznej – 821 242 zł, Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół terenów szkoły – 82 624 zł.

TRANSPORT

– Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach:
Dulcza Wielka i Żarówka – 13 973 000 zł,
Złotniki i Chorzelów – 1 997 053 zł,
Rzemień – 954 221,00 zł,
Mielec ul. Sienkiewicza (od skrzyżowania z Ducha Św. i ul. Drzewieckiego do skrzyżowania Traugutta i Padykuły) – 800 000 zł,
Chorzelów (budowa ścieżki rowerowej i ronda) – 600 000 zł,
Grochowe II – 419 017 zł,
Dąbrówka Wisłocka „zaprojektuj i wybuduj” (ZRID) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1169R i Nr 1152R – 300 000 zł;

– Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie – 1 500 000 zł;

– Modernizacja dróg wraz z budową nowych odcinków chodników – 5 057 500 zł;

– Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych, mostów – 469 300 zł;

– Stabilizacja osuwiska w miejscowości Podole i Zgórsko – 620 000 zł.

– Ponadto Powiat Mielecki udzieli pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

POLITYKA SPOŁECZNA

-W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup regałów archiwalnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

OCHRONA ZDROWIA

– Powiat Mielecki przekaże Szpitalowi Specjalistycznemu im. E. Biernackiego w Mielcu dotację celową w kwocie 454 807 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”.

POZOSTAŁE WYDATKI

– W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 647 797 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”.

– Ponadto zabezpieczono środki na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego (kwota 270 000 zł) oraz na dokumentację projektową przebudowy parteru budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego (kwota 50 000 zł).

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Stal Mielec czy Stal Rzochów [FELIETON]

Wiadomości Mielec

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa