W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

W ZST uchodźcy z Ukrainy będą mieli oddział przygotowawczy

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu będzie zorganizowany oddział przygotowawczy dla dzieci (od 15 do 18 roku życia) uchodźców z Ukrainy. Osoby zainteresowane prosimy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem szkoły (tel. 17 788 13 11).

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do zapisania dziecka do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie podlegają obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.

W Polsce obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy (w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo z danego przedmiotu).

W szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Oddziały przygotowawcze – większy zakres wsparcia w nauce

Większy zakres wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języka polskiego można uzyskać zapisując dziecko do szkoły prowadzącej oddziały przygotowawcze.

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z cudzoziemców (głównie obywateli z Ukrainy), licząca nie więcej niż 25 osób, a więc grupa mniej liczna niż w ogólnodostępnych zespołach klasowych w szkole. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego, co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego, co najmniej 6 godzin tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.) Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

  • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję w sprawie przyjęcia ucznia podejmuje dyrektor szkoły.
  • Szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

В Zespole Szkol Technicznych в Мельцу будуть відбуватися занняття для дітей біженців з України для дітей віком від 15-18. Зацікавлених осіб запрошуємо до контакту із шкільним секретарем за номером: 17 788 13 11.

Кожен іноземець,який приїжджає в Польщу з дитиною віком 7-18 є зобов’язаний зарахувати дитину до школи відповіднього типу(залежно від віку та закінчених років навчання в своїй країні).Навчання в державних школах є безкоштовним.Учні,які є громадянами України та навчаються у школі що діє в системі освіти України з використанням методів і прийому дистанційної освіти, не підлягають обов’язку навчання.

У Польщі обов’язкове навчання дитини в школі починається на початку навчального року в календарному році, в якому дитина досягає 7-річного віку,і також триває до закіннчення 8-річної початкової школи,але не довше,ніж до віку 18. Після закінчення початкової школи дитина підлягає обовязковому навчанню до 18 років у середній школі,тобто у 4-річній загальноосвітній школі, 5-річному технікумі або 3-річній промисловій школі за освітою, в якій дитина освоює певну професію.

Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи.Іноземнці,які не володіють польською мовою в тій мірі, яка дає їм змогу отримати користь від шкільної освіти,можуть брати участь у додаткових заняттях польської мови.Ці заняття проводяться індивідуально,або в групах, не менше ніж 2 години на тиждень.Також можуть скористатися корекційними заняттями з певних предметів,якщо вчитель,який проводить заняття вирішить,що необхідно доповнити відмінності навчальної програми з даного предмету.Ці заняття можуть проводитись до 3 годин на тиждень протягом 12 місяців(1 урок на тиждень з даного предмету).

В школі учні можуть розраховувати на допомогу психологів у звязку з міграцією.

Підготовчі класи-більша підтримка в навчанні.

Більшу підтримку в навчанні для дітей,які не знають польської мови,можна отримати зараховуючи дитину до школи,яка має підготовчі класи.
Підготовчий клас-це група учнів,що складається лише з іноземців(переважно громадян України),чисельністю не більше ніж 25 осіб,тобто групи є меншими від загальнодоступних класних груп у школі.Більше часу присвячується вивченню польської мови,що безумовно може прискорити цей процес,а також може сприяти швидшому засвоєнню в польській школі.Відповідно до польського законодавства школа,де буде створено підготовчий клас,виділяє на вивчення польської мови не менше ніж 6 годин на тиждень.Додатковою перевагою відвідування підготовчого класу є можливість під час уроків для учнів скористатися допомогою людини,яка володіє українською мовою(в міру можливості школи ).

Що потрібно для того щоб записати дитину до школи в Польщі?

Зберіть документи про попередню освіту дитини(свідотства,довідки).Якщо їх немає,напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу,в якому навчалася дитина.

  • Зв’яжіться з обраною польською школою та подайте заявку на вступ до школи.Рішення про зарахування дитини до школи приймає директор школи.
  • Середні школи приймають учнів до тих пір,поки є вільні місця.

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa