W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Mielecki urząd pracy podsumował 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu podsumował wyniki swoich działań w 2017 roku. Na wypłatę zasiłków, dodatków i świadczeń integracyjnych przeznaczono ponad 7 milionów złotych.

Dodatkowo 20 milionów wydano na realizację programów pomocy osobom bezrobotnym oraz wsparcie lokalnych pracodawców. Łącznie ze staży, szkoleń, dotacji na założenie własnej firmy oraz dofinansowanych miejsc pracy skorzystało blisko 2700 osób.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie mieleckim ulega systematycznej poprawie. W ciągu zeszłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 1200 osób, a stopa bezrobocia spadła o 2 punkty procentowe i na koniec roku wyniosła tylko 5,6%. To najniższy wynik w województwie Podkarpackim wśród powiatów ziemskich. Taki sam poziom bezrobocia obserwowany był również w Rzeszowie, co oznacza, że mielecki rynek pracy należy do tych, gdzie najłatwiej i najszybciej można znaleźć zatrudnienie.

Podobnie jak w latach ubiegłych urząd realizował projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym projekt konkursowy „Przygotowani do pracy”, z którego skorzystało ponad 130 osób. Łączna wartość wydatków przeznaczonych na wsparcie osób bezrobotnych sfinansowana ze środków unijnych wyniosła przeszło 6,2 miliona złotych.

Mielecki PUP pozyskał także 3,2 miliona złotych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki przeznaczono na aktywizację zawodową osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w tym korzystających z opieki społecznej oraz zamieszkujących na terenach wiejskich. Dzięki wszystkim inicjatywom na pomoc osobom bezrobotnym oraz wsparcie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy przeznaczono łącznie ponad 20 milionów złotych, a z możliwości aktywizacji skorzystało blisko 2700 osób.

Osoby bezrobotne mogły między innymi skorzystać z dotacji na otwarcie własnej firmy, bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz bonów na sfinansowanie zmiany miejsca zamieszkania. Zainteresowani otwarciem własnej firmy otrzymywali bezzwrotne dotacje z przeznaczeniem na zakup niezbędnych maszyn, urządzeń i pozostałego sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z tej formy pomocy skorzystało 156 osób, którym łączne przekazano 3,1 miliona złotych. Na organizację szkoleń oraz kursów zawodowych dla osób bezrobotnych przeznaczono blisko 450 tysięcy złotych, dzięki czemu z możliwości podniesienia lub zmiany kwalifikacji skorzystało 150 osób. Proponowane szkolenia obejmowały kompetencje i umiejętności zawodowe poszukiwane przez lokalnych pracodawców. Z kolei bony na zasiedlenie w nowym miejscu zamieszkania otrzymało 68 osób, na co wydatkowano 544 tysiące złotych.

Największym zainteresowaniem, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się możliwość udziału w stażach zawodowych, z których skorzystało ponad 1000 osób. Na wypłatę stypendiów stażowych przekazano 4,8 miliona złotych, czyli prawie 25% wszystkich środków skierowanych na aktywne programy rynku pracy. Ponad 4,8 miliona przeznaczono na dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenie 267 nowych stanowisk pracy.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również programy dofinansowania kosztów wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym osobom bezrobotnym. Realizowanymi w ten sposób pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi oraz refundacjami kosztów wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku życia objęto przeszło 1000 osób bezrobotnych, a łączna wartość pomocy, jaką przekazano w ten sposób lokalnym pracodawcom przekroczyła 6,3 miliona złotych.

W 2018 rok mielecki urząd pracy planuje kontynuowanie działań skierowanych na pomoc osobom bezrobotnym i wsparcie lokalnych pracodawców. Pomimo zmniejszenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów aktywizacyjnych urzędnicy liczą, że uda się uzyskać dodatkowe finansowanie i objąć działaniami przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne.

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa