W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Rekordowy budżet

W tegorocznym budżecie gminy Radomyśl Wielki zapisano ponad 10 milionów złotych na inwestycje i remonty. – W każdej miejscowości coś, w mniejszym lub większym zakresie, zrobimy – przekazuje burmistrz Józef Rybiński.

Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także poszczególnych komisji rady. Te zaproponowały kilka zmian, które zostały uwzględnione w projekcie omawianym na sesji budżetowej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim (26 stycznia). Wobec czego radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok. Jest on rekordowy pod względem dochodów ogółem i dochodów własnych oraz wydatków.

Ponad 10 mln dochodów własnych

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy na 2017 rok to 57,86 mln zł. Jak zatem przedstawiają się najważniejsze pozycje po stronie dochodów? Jedną z najważniejszych stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W tym roku przekroczą one 10 milionów złotych (10,38 mln zł), z czego grubo ponad połowę stanowić będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6,07 mln zł, (143 tys. zł od osób prawnych).

Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1,78 mln zł i od osób fizycznych – 978 tys. zł, z podatku rolnego od osób fizycznych – 410 tys. zł, od środków transportu od osób fizycznych – 331 tys. zł, a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 187 tys. zł. – Po raz kolejny wzrastają nam dochody własne z tytułu podatków. To bardzo pozytywne zjawisko nie tylko w kontekście budżetu gminy. Oznacza to bowiem rozwój działalności gospodarczej i poprawę koniunktury na rynku pracy – komentował podczas sesji burmistrz Józef Rybiński.

Na dochody bieżące składają się też subwencje w wysokości 23,21 mln zł. Część oświatowa subwencji wynosi 15,07 mln zł, część wyrównawcza – 7,71 mln zł, a część równoważąca – 415 tys. zł. Z kolei w działach pomoc społeczna i rodzina po stronie dochodów zapisano ponad 19 mln zł. Tak wysoka kwota bierze się z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+; mowa tu o kwocie 11,2 mln zł. Ponad milion złotych ma wpłynąć na konto gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Takich wydatków jeszcze nie było

W budżecie na obecny rok planowane wydatki zamknęły się kwotą 60,86 mln zł, z czego wydatki bieżące to 51,11 mln zł. Najwięcej gmina przeznaczy na oświatę – 23,23 mln zł. Z tej puli 10,41 mln zł zarezerwowane zostało na szkoły podstawowe, 5,75 mln zł na gimnazjum, 3,61 mln zł na przedszkola, a 320 tys. zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na działania z zakresu pomocy społecznej i rodziny gmina wyda blisko 20,5 mln zł., z czego ponad połowa, bo 11,2 mln zł, przeznaczone zostanie na świadczenia wychowawcze w ramach programu rodzina 500+.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapisano kwotę 5,71 mln zł. Na administrację publiczną zarezerwowano kwotę 3,51 mln zł. Kolejną pozycją w wydatkach jest transport – 3,47 mln zł. Na kulturę fizyczną przeznaczono 1,31 mln zł, a na działania z zakresu kultury zarezerwowano 872 tys. zł.

 

Inwestycje

Planowane do zrealizowania w obecnym roku inwestycje i remonty mają sięgnąć ponad 10 mln zł. Radomyscy samorządowcy największą pulę pieniędzy przewidzieli na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatki mają sięgnąć 3,6 mln zł. Zakończona zostanie budowa kanalizacji w Podborzu, a w planach jest m.in. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni, na którą gmina stara się o fundusze zewnętrzne.

Znaczące środki finansowe, bo ponad 2,5 mln zł, gmina zamierza przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje drogowe. Magistrat przymierza się do wykonania kolejnych nowych nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów, a także do budowy chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych oraz przebudowy centrów miejscowości. Ma to kosztować około 1,7 mln zł. Tradycyjnie magistrat wesprze mieleckie starostwo w budowie chodników przy drogach powiatowych i nakładek asfaltowych. Na ten cel zarezerwowano kwotę 700 tys. zł. Z kolei 170 tys. zł zapisano na dofinansowanie do budowy chodników przy drodze wojewódzkiej Mielec – Lisia Góra.

W tym roku dokończona zostanie budowa dachu na szkole w Dulczy Wielkiej (250 tys. zł). Gmina przymierza się do termomodernizacji tego obiektu (742 tys. zł) i wykonania oświetlenia na miejscowym placu zabaw. Ukończona zostanie budowa obserwatorium astronomicznego przy gimnazjum w Radomyślu (720 tys. zł), na które gmina pozyskała środki unijne. Jak zaznaczył burmistrz, w budżecie nie ma inwestycji związanych bezpośrednio z reformą oświaty (dostosowanie placówek do wymogów szkół ośmioklasowych), bo urząd nie otrzymał na ten cel żadnych funduszy z budżetu państwa.

Sporo, bo milion złotych gmina zamierza zainwestować w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Za wspomnianą kwotę mają powstać m.in. place zabaw w Podborzu, Zdziarcu i Dąbrówce Wisłockiej, zaplecza sportowe w Dulczy Małej i w Rudzie, boisko ze sprzętem rehabilitacyjnym w Zgórsku, czy wyposażenie w takowy sprzęt boisk w Podborzu i Zdziarcu. Przewidziana jest też przebudowa nawierzchni boiska sportowego w Żarówce, terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim i wykonanie piłkochwytów na stadionie w Dąbiu i w Rudzie oraz na boisku ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Małej.

W planach jest także zakup lekkiego samochodu pożarniczego, wykonanie projektu świetlicy przy remizie OSP Podborze, zmiana sposobu użytkowania drugiej kondygnacji budynku OSP w Dąbrówce Wisłockiej.

 

 

Zobacz też...