Barbara Grzech

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach przez Gminę Miejską w Mielcu na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr 757/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7 lutego 2017 r.


  

Informacje ogólne

  1. 1.      Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rrodzice składają – Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, na rok szkolny 2016/2017.

Deklarację tę należy złożyć do Dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2016 roku.

Formularz deklaracji dostępny jest w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz