W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

XI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Podczas ostatniej – XI – Sesji Radni zajęli się między innymi zmianami w budżecie powiatu na rok bieżący, skorygowali również zakres zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz uporządkowali kwestie związane z funkcjonowaniem powiatowego szkolnictwa.


Zmiany w budżecie wynikały głownie z przyznanych Powiatowi Mieleckiemu: dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 1,075 mln PLN oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1,616 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie drogowych zadań remontowych i inwestycyjnych. Tegoroczny budżet zasilił również zwrot podatku VAT w wysokości 0,5 mln PLN oraz pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 0,386 mln PLN, z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup nowego ultrasonografu dla mieleckiego szpitala.
Irena Turek, Skarbnik

W Pakiecie uchwał oświatowych radni podjęli uchwały o zakończeniu działalności szkół oraz dokonaniu przekształceń niektórych z nich w związku z wejściem w życie od nowego roku szkolnego reformy oświatowej.
Andrzej Bryła, Wicestarosta Mielecki
Radni zdecydowali również o przekazaniu zimowego utrzymania dróg dwóm samorządom: Gminie Borowa i Gminie Przecław, które wystąpiły z takim wnioskiem do Zarządu Powiatu Mieleckiego.
Maciej Jemioło, Członek Zarządu powiatu
Ożywioną dyskusję spowodowała tematyka punktu 24 porządku sesji, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej WDM argumentowali, że proponowane nowe stawki za zajęcie pasa drogowego są zbyt wysokie. Radni z kolei byli zdania, że przedłożone pod obrady Rady stawki wynikają wprost z ostatnich regulacji prawnych w tym zakresie. Radny Waldemar Barnaś w trakcie dyskusji pytał przedstawicieli Spółki czy aby ta nie zamierza na tych nowych regulacjach dodatkowo zarobić. Przedstawiciel spółki sugerował możliwość zaskarżenia podjętej uchwały.

W ostatnim punkcie obrad (Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych) Radni pytali między innymi o szwankującą – ich zdaniem – organizację komunikacji zbiorowej na terenie powiatu. Zdaniem Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego kwestie prawne regulujące ten aspekt życia lokalnych społeczności jest skomplikowany i rozłożony na różne szczeble samorządów. Bez ich ścisłej współpracy – jego zdaniem – problemu nie da się rozwiązać.
Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki
Kończąc XI sesję Przewodniczący Rady marek Paprocki zapowiedział rychłe zwołanie kolejnej, nadzwyczajnej ty razem sesji Rady Powiatu Mieleckiego, która miałaby być poświęcona w całości sytuacji finansowej mieleckiego szpitala oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez szpital kolejnego kredytu na sfinansowanie tegorocznej działalności lecznicy.
Marek Paprocki, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019.
  6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2019 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisław Konarskiego w Mielcu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w pięcioletnie Technikum Nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu wchodzącego w skład zespołu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mielcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Mieleckiego Nr VI/43/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu i Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Mielcu w zespół – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Borowa zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w listopadzie i grudniu 2019 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przecław zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w listopadzie i grudniu 2019 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
 25. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
  27.Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa