W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Materiały promocyjne

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr V/48/2019 Rady Miejskiej
w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

odpady zbierane i odbierane są w sposób SELEKTYWNYodpady zbierane i odbierane są w sposób NIESELEKTYWNY
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości 14,50 zł/osobę20,00 zł/osobę
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości7,00 zł/osobę10,00 zł/osobę

W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

odpady zbierane i odbierane są w sposób SELEKTYWNYodpady zbierane i odbierane są w sposób NIESELEKTYWNY
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości 13,50 zł/osobę20,00 zł/osobę
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości6,00 zł/osobę10,00 zł/osobę

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik wynosi:

pojemnikodpady zbierane i odbierane są w sposób SELEKTYWNYodpady zbierane i odbierane są w sposób NIESELEKTYWNY
o pojemności 80 l11,80 zł16,05 zł
pojemności 120 l13,64 zł18,55 zł
o pojemności 240 l27,28 zł37,10 zł
o pojemności 1100 l126,06 zł171,44 zł
o pojemności 6000 l679,63 zł924,30 zł
prasokontener 3m3935,00 zł1 271,60 zł
prasokontener każdy dodatkowy m3311,00 zł422,96 zł

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych
w dotychczas złożonej deklaracji. Powyższe zawiadomienia zostaną wysłane przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie dziecka, zamieszkanie na nieruchomości nowej osoby, zmiana miejsca zamieszkania, śmierć domownika), zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub innych danych w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminów i sposobu płatności tj. za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 15-tego dnia tego miesiąca ( np. do 15 kwietnia za kwiecień, do 15 maja za maj itd.).W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 r. należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Biura Gospodarki Odpadami, budynek przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 14, 15, 16 oraz 33.


Materiał promocyjny


Zobacz też...