W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Radomyski magistrat dopłaci mieszkańcom


W gminie Radomyśl Wielki trwa budowa kanalizacji w sześciu miejscowościach. Dzięki temu powstanie blisko 45-kilometrowa sieć. Lokalne władze chcąc zachęcić mieszkańców do podłączania do niej swoich domostw oferują im dopłaty.

Ta potężna w skali radomyskiego samorządu inwestycja realizowana jest w Dulczy Małej i Pniu oraz w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Wielkiej, Rudzie i Żarówce.  Oprócz środków własnych gmina pozyskała ponad 12 mln zł z funduszy unijnych. W poprzednich latach wybudowana została kanalizacja w Radomyślu Wielkim, Dąbiu, Zdziarcu, Partyni i Zgórsku. Do tego w Partyni-Schabowcu i Janowcu wykonane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w przyszłym roku w 12 na 13 miejscowości będzie sieć kanalizacyjna. Ważne by była wykorzystana przez mieszkańców.

Jest uchwała

Dlatego też  Rada Miejska w Radomyślu Wielkim podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości mieszkalnych. Skąd pomysł? – Do tej pory, gdy budowaliśmy kanalizację to koszty przyłączy częściowo wchodziły w wydatki na budowę sieci. Częściowo zaś pokrywali je mieszkańcy, którzy wpłacali około 2 tysięcy złotych. Obecnie nie ma takiej możliwości, a niestety koszt budowy przyłączy nie jest mały. Dlatego nie dzieląc ludzi w gminie na lepszych i gorszych stwierdziliśmy, że wprowadzimy dopłaty do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Oczywiście trudno znaleźć rozwiązanie, które przypadnie wszystkim do gustu, ale w mojej ocenie ustalone przez nas zasady wychodzą temu naprzeciw – tłumaczy burmistrz Józef Rybiński.

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków lub z rejestru ksiąg wieczystych. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przyłącza.

Co ważne, dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Przyznana może być tylko jeden raz, bez względu na liczbę nieruchomości przyłączanych do sieci przez wnioskodawcę. Ponadto może zostać udzielona jedynie w przypadku budynku, dla którego zostały wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim techniczne warunki przyłączenia do kanalizacji.

Najpierw złóż wniosek

Osoba ubiegająca się o dotację musi złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dofinansowania kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami (dostępne na stronie internetowej: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiRadomyslWielki/document/540302/Uchwa%C5%82a-VI_45_19 ).

Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego komisję, według kolejności ich wpływu do urzędu. Wnioskodawca poinformowany zostanie o przyznaniu dotacji i terminie zawarcia umowy z Burmistrzem Radomyśla Wielkiego. Dofinansowania udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do 31 października. Te złożone po tym terminie rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o dotację należy przedstawić następujące kopie dokumentów i oryginały do wglądu:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) dokumentację projektową przyłącza wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Mielcu, w przypadku gdy zgłoszenie jest wymagane (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego);

3) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza;

4) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane z budową przyłącza kanalizacyjnego);

5) umowę z ZGKiM w Radomyślu Wielkim na odbiór ścieków.

Do 1600 zł za przyłącza powyżej 2100 zł

Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji stanowiącej refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego, którego wartość budowy przewyższa kwotę 2100 złotych. To oznacza, że przyłącza, których koszt wykonania wyniesie mniej niż 2 100 zł nie będą refundowane.

Dotacji podlegać będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy rzeczywistym udokumentowanym kosztem wykonania przyłącza kanalizacyjnego przez wnioskodawcę, ale nie wyższym niż 3700 zł, a kwotą 2100 zł. Tak więc maksymalnie będzie można uzyskać 1600 złotych. Wypłata dotacji odbywać się będzie na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem Radomyśla Wielkiego. Nastąpi ona w formie przelewu na konto bankowe wnioskodawcy w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie protokołu rozliczenia, sporządzonego po przekazaniu pieniędzy na konto.

Na jakie wydatki?

Do kosztów rzeczywistych (wraz z podatkiem VAT) związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego zaliczane są:

a) zakupu materiałów,

b) robót budowlano-montażowych,

c) obsługi geodezyjnej.

Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami lub fakturami z zastrzeżeniem, że na potrzeby obliczenia kwoty dotacji ustala się maksymalną stawkę za wybudowanie 1 mb przyłącza w wysokości 120 zł netto. W razie wyższych kosztów niż ta stawka, do obliczenia kwoty dotacji będzie zastosowana stawka maksymalna za wybudowanie 1 mb przyłącza. W razie poniesienia niższych niż maksymalna stawka, dotacja obliczona będzie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

Nie dla nich dotacja

O dotację nie będą mogły się ubiegać osoby, które wykonały przyłącz i posiadają protokół odbioru z zakładu komunalnego w Radomyślu Wielkim podpisany przed wejściem w życie uchwały. Nie jest ona także przeznaczona dla mieszkańców, którzy planują przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Do tego udział własny wnioskodawcy nie może pochodzić z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych).

Ile w tym roku?

Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego będzie limitowana wysokością środków zabezpieczonych w budżecie gminy Radomyśl Wielki na dany rok. W tym roku będzie to kwota ok. 900 tys. zł. O terminie składania wniosków władze poinformują na stronie internetowej gminy.


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kultura na talerzu – kulinaria różnych krajów [FOTO]

Wiadomości Mielec

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Bibliotece w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Cyrk Korona – Nowe Show jak z Bajki [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa