W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje Kultura i nauka

Absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za rok 2021

W dniu 12 marca 2022 r. w SCK w Mielcu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. Poprowadził je Józef Witek, a protokołowała Jolanta Strycharz.

Walne zebranie wysłuchało Sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedłożył jego prezes- Janusz Chojecki.

Przedstawił On osiągnięte wyniki finansowe, a także scharakteryzował najważniejsze działalności Towarzystwa w roku 2021.

Towarzystwo osiągnęło bardzo dobre wyniki finansowe działając w trudnych warunkach obostrzeń pandemicznych, a znaczącą nadwyżkę budżetową uzyskało głównie dzięki nagrodzie finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanej na wniosek Zarządu Towarzystwa z okazji 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych. 

Duże znaczenie dla rzeczowej realizacji budżetu miały dotacje otrzymane od lokalnych samorządów w rezultacie postępowań konkursowych jak też przychody z tytułu darowizn oraz sprzedaży reklam osobom prawnym.

Na podkreślenie zasługuje także  dobry początek roku  2021 w zakresie środków własnych zgromadzonych  na rachunkach bankowych.

Rok 2021 prezes Janusz Chojecki  określić jako Rok Jubileuszy i przypomniał najważniejsze wydarzenia, które zostały z powodzeniem zrealizowane. 

Pomimo niekorzystnych warunków epidemicznych, udało się  w pełni zrealizować  obydwie umowy samorządowe: przy dotacyjnym wsparciu Powiatu Mieleckiego  projektu  „Organizacja V edycji projektu „PZO- Sigillum Meriti Civilis”, oraz dzięki dotacji  Gminy Miejskiej Mielec zrealizowano wiele innych ujętych w budżecie zadań publicznych.  Z ważniejszych projektów i zadań publicznych prezes J. Chojecki wymienił projekty i zadania zrealizowane zarówno przez poszczególne Kluby będące podmiotami organizacyjnymi Towarzystwa  jak też przez Zarząd Towarzystwa:

Klub Miłośników Lotnictwa (KML) zorganizował w dniu 03 września ub. roku X Spotkanie Lotniczych Pokoleń połączone z jubileuszem 20-lecia Klubu. Była to jedyna tego typu  impreza lotnicza, z ciekawymi prezentacjami i wykładami. KML zorganizował także spotkanie z seniorami mieleckiego lotnictwa, lotniczy konkurs literacki „Na skrzydłach Dedala”, a także konkursy lotnicze dla dzieci i młodzieży.

Mielecka Grupa Literacka SŁOWO (MGL) zrealizowała w pełni założony program rzeczowy organizując dwa warsztaty literackie, a także pamiętne jubileuszowe ( z okazji 15-lecia działalności Grupy) spotkanie poetycko-muzyczne w Sali Królewskiej PSM w Mielcu w dniu 18 września ub. roku, podczas którego promowany był aktywnie jubileuszowy Almanach pt.: „W przestrzeniach wyobraźni” opracowany przez Zarząd MGL SŁOWO i wydany przez TMZM, który cieszył się i nadal cieszy olbrzymim powodzeniem. W Almanachu swoje wiersze zaprezentowali zarówno członkowie SŁOWA jak też zaproszeni spoza Mielca znani poeci i pisarze. 

Klub Środowisk Twórczych(KŚT)-  przygotował obchody jubileuszu 40-lecia Klubu, którego uroczysty finał miał miejsce w dniu 10 października ub. roku w MBP SCK, podczas którego wręczone zostały  sześciu osobom( Andrzej Bednarz; Maria Alicja Korzeniowska, Jacek Krzysztofik, Piotr Pszeniczny, Halina Saj, Kazimierz Trela) prestiżowe nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz bardzo prestiżowa nagroda Brązowy Medal  Gloria Artis  prezesowi KŚT-  pani Jadwidze Klaus. Promowano także podczas tej uroczystej Gali piękny jubileuszowy Album zatytułowany „Inne światła widzenie” , wydany przez TMZM  głównie dzięki mecenatowi oraz finansowemu wsparciu Firmy ANKOL. W ramach Umowy z Gminą Miejską Mielec  KŚT zrealizował również szereg plenerów, warsztatów i wystaw, w tym plener w Krakowie, warsztaty fotograficzne, wernisaże prac w Przecławiu, Połańcu,  Mielcu, Rzeszowie. 

PIECZEŃ  ZASŁUG  OBYWATELSKICH (PZO) – zrealizowano dzięki dotacji Powiatu Mieleckiego V edycję cyklicznego projektu „PZO- Sigillum Meriti Civilis”. Uroczysty finał  wraz z wręczeniem statuetek Pieczęci miał miejsce w Sali Królewskiej PSM w Mielcu w dniu 27 listopada 2021 r. Laureatami zostali: śp. Andrzej Kędzior oraz Józef Witek.  Uroczystość wręczenia statuetek PZO uświetnił  znakomity występ mielczanki pani Karoliny Szymańskiej-Maziarz – absolwentki Akademii Muzycznej w Łodzi, która wykonała kilka klasycznych arii z repertuaru W.A. Mozarta, Antoniego Dvoraka oraz Fr. Lehara. Zaproszeni goście wysłuchali również mini koncertu w wykonaniu uczniów i nauczycieli PSM I i II Stopnia w Mielcu.  Finał V Edycji poprzedzony był kilkoma wykładami, a wykładowcami byli: mgr Józef Witek oraz dr Jerzy Skrzypczak. 

KLUB TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY (KTK) zorganizował V Rajd Rrowerowy „Szlakiem mieleckich samolotów”, a także spinningowe zawody wędkarskie.

Prezes Janusz Chojecki złożył wielkie podziękowania wszystkim swoim współpracownikom w Zarządzie -Koordynatorom projektów i zadań publicznych, zwłaszcza niełatwych projektów jubileuszowych.

Szczególne podziękowania złożył także władzom samorządowym Miasta i Powiatu oraz wszystkim darczyńcom, sponsorom  i  reklamodawcom, za trudne do przecenienia wsparcie, bez którego osiągnięcie tak dobrych wyników nie byłyby możliwe.

Prezes Janusz Chojecki w konkluzji  sprawozdania Zarządu powiedział, iż  Towarzystwo przez kolejny rok  kontynuowało utrwalanie swojej pozycji, nie tylko wizerunkowej czy medialnej, w środowisku Mielca oraz wśród społeczności Ziemi Mieleckiej, a także na Podkarpaciu, w kraju oraz poza jego granicami. Takie odczucie przejawiało się w różnych formach, nie tylko przez pryzmat otrzymywanych nagród i wyróżnień czy medialnych przekazów. 

Po wysłuchaniu Sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego prowadzący Zebranie zwrócił się o przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium, które przegłosowane zostało jednomyślnie.

Następnie prezes Janusz Chojecki przedłożył Walnemu Zebraniu projekt budżetu Towarzystwa na rok 2022, a także omówił najważniejsze przedsięwzięcia, jakie przyjęte zostały do realizacji w roku 2022. Stwierdził, iż poziom budżetu w układzie kosztowo-finansowym  nie będzie  odbiegał od  planowanego poziomu budżetu na rok 2021 dodając, iż trudno jest dzisiaj przewidzieć wszystkie uwarunkowania, w których przyjdzie działać Zarządowi  w tych bardzo  niepewnych czasach. 

W ujęciu podmiotowo-rzeczowym zaplanowano m.in. w Prowizorium budżetowym:

następujące wydarzenia:

TMZM:

-Organizacja VI  Edycji PZO 

-Wydanie foto albumu z działalności TMZM w latach 2019-2022

– Organizacja spotkania wspomnieniowego „O tych co odeszli” wraz z wydaniem  okolicznościowej publikacji

MGL SŁOWO:

– Benefis Eweliny Łopuszańskiej – członkini SŁOWA, 

– Benefis Aleksandry Piguły- Członkini Zarządu TMZM/Prezesa SŁOWA połączony z promocją wydanego ostatnio przez Poetkę tomiku zatytułowanego „Szmaragdy”

Udział w obchodach Światowego Dnia  Poezji

KŚT:

VII Przegląd projektu  „Z nurtem Wisłoki

– Plenery artystyczne: w Kielcach, Muszynie, w Rzeszowie

– Warsztaty: plastyczne, ceramiczne

-Wernisaże wystaw artystów zrzeszonych w KŚT: w Chorzelowie, Grochowym, Galerii MBP SCK w Mielcu (doroczna wystawa)

KML: – zorganizowanie XII Lotniczego Spotkania Pokoleń

            – zorganizowanie konkursów lotniczych dla młodzieży szkolnej

KTK:

– wycieczki do: Sandomierza i Kazimierza Dolnego

– organizacja Pikniku Rowerowego

 Prezes Chojecki dodał, iż zrealizowanie zaproponowanego projektu budżetu i zawartych w nim przedsięwzięć i zadań zależeć będzie przede wszystkim od kilku warunków zewnętrznych, a przede wszystkim od niepokoju  w Europie i na świecie, spowodowanego  bestialską agresją putinowskiej Rosji na niepodległą Ukrainę, warunków pandemicznych, i innych.

Walne Zebranie w drodze głosowania przyjęło jednomyślnie przedłożony przeze prezesa Zarządu  w imieniu całego Zarządu Towarzystwa Projekt Budżetu oraz Program działań Towarzystwa w roku 2022.

Walne Zebranie przyjęło także w drodze głosowań kilka uchwał przedłożonych przez Komisję Uchwał i Wniosków dotyczących kwestii wewnętrznych Towarzystwa.

Przewodniczący Józef Witek zamykając obrady Walnego Zebrania pogratulował i podziękował Zarządowi za dobre wyniki osiągnięte w roku 2021 w niełatwych warunkach zewnętrznych, a także za wzorowe przygotowanie Walnego Zebrania, które trwało zaledwie jedną godzinę.

Relację przygotował Janusz Chojecki

Mielec, 12.03.2022

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa