W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Debata nad projektem budżetu powiatu

Niemal w pełnym składzie osobowym mieleccy radni dyskutowali na połączonym posiedzeniu komisji nad przyszłorocznym budżetem. 

Projekt przyszłorocznych wpływów i wydatków zawierał już w swej konstrukcji propozycje zarówno radnych, poszczególnych środowisk, jak tez sugestii pochodzących od mieszkańców.

Zawiera on także przyznane subwencje oraz przyznane środki na realizację konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych przez fundusze rządowe.

DEFICYT

W budżecie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 190 100 000 zł oraz wydatki budżetu w

wysokości 218 800 000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 28 700 000 złotych będzie

sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków’ w wysokości 8 700 000 zł oraz przychodami z

tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 30 700 000 złotych, w tym z tytułu wolnych

środków’, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10 700 000

zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000 zł.

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2022 r., według stanu na rachunku bankowym na 30.10.2022 r. wynoszą 19 849 000 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 2 000 000 z! z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z

tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości raty kapitałowej w ING Banku Śląskim

w kwocie 2 000 000 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu z

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa