23 września 2019 (poniedziałek) - 18:15
Urząd Miejski opublikował sprostowanie
Urząd Miejski opublikował sprostowanie
Urząd Miejski opublikował sprostowanie
Przestępstwa, skandale, i afery

Urząd Miejski opublikował sprostowanie

SPROSTOWANIE

W dniu 1 listopada w mieleckich lokalnych mediach pojawiła się całkowicie niezgodna z prawdą informacja o tym jakoby budowa nowej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu realizowana była bez procedury uzyskania decyzji środowiskowej, która jest niezbędna dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ewidentnie jest to próba wprowadzenia w błąd opinii publicznej w naszym mieście.
Autor tej informacji Mikołaj Skrzypiec z mieleckiego Stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekologiczna powołuje się na opinię wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która opierając się na opisie inwestycji w projekcie i na rozporządzeniu Rady Ministrów z 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71) niezgodnie z prawdą za takie przedsięwzięcie uznała nową mielecką halę.


RDOŚ nie ma jakichkolwiek kompetencji, aby na podstawie opisu przedsięwzięcia w dokumentacji projektowej, dokonać samodzielnych ocen co do cech przedsięwzięcia wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W systemie polskiego prawa wyłącznie ustawodawca określa w jakich sytuacjach wydanie decyzji środowiskowej jest konieczne.
Wspomniane przez Mikołaja Skrzypca Rozporządzenie Rady Ministrów (par. 3 ust.1 pkt.57) za przedsięwzięcia znacząco oddziałowujące na środowisko uznaje „…parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe”. Definicja „parku rozrywki” odnosi się głównie do wesołych miasteczek i lunaparków.
Z całą mocą chcemy zwrócić uwagę na to że, projektowana hala sportowo-widowiskowa wraz z pływalnią w Mielcu w najmniejszym stopniu nie będzie parkiem rozrywki w rozumieniu ustawodawcy i decyzja środowiskowa nie jest potrzebna.
Potwierdzają to także wyjaśnienia Komisji Europejskiej odnośnie cech umożliwiających klasyfikację obiektów. Nowa mielecka hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Solskiego będzie obiektem typowo sportowym, składającym się z trzech niezależnych, lecz znajdujących się pod jednym dachem części – hali sportowo-widowiskowej, sali treningowej z zapleczem i basenu. Funkcje obiektu będą niemal identyczne jakie miała stara hala, która w tej lokalizacji funkcjonowała przez ponad 50 lat.
Główna hala oprócz funkcji areny sportowej będzie przystosowana do organizacji widowisk, dużych wydarzeń kulturalnych i koncertów, natomiast basen oprócz funkcji sportowej będzie wykorzystywany do rekreacji.
Dlatego budowa naszej hali sportowej została prawidłowo zaklasyfikowana przez organ budowlany jako zabudowa usługowa (inna niż wymieniona w pkt.54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha, na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody.
Stawianie tezy przez Stowarzyszenie jakoby ze strony Gminy Miejskiej Mielec miało dojść do rażącego naruszenia przepisów prawa jest całkowicie bezpodstawne.

 

Urząd Miejski opublikował sprostowanie

Urząd Miejski opublikował sprostowanie
Urząd Miejski opublikował sprostowanie
Urząd Miejski opublikował sprostowanie

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości