W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Wójt gminy Tuszów Narodowy z Wotum zaufania i absolutorium

23 czerwca na sesji rady gminy Tuszów Narodowy radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie poprzedziła  informacja o realizowanych zadaniach przekazana przez Bronisławę Ziębę – skarbnika gminy. Przed udzieleniem wotum zaufania wójtowi, sekretarz  gminy zapoznała radę z raportem o stanie gminy za ubiegły rok.

W 2021 roku dochody gminy  wykonane zostały w kwocie 51 637 998 zł, co stanowi 99,96% planu i były wyższe od dochodów w 2020 roku o 8 560 882 zł.

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 49 671 5078  zł, co stanowi 91,48 % wydatków planowanych. 

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych do wykonania gminie. Wydatki można podzielić na majątkowe, w tym  inwestycyjne oraz bieżące. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 38 388 738 zł. W strukturze wydatków bieżących największą pozycje stanowią wydatki na oświatę, pomoc społeczną, w tym realizacja programu 500+, administrację. Gmina ponosi też wydatki na finansowanie szeroko rozumianej kultury, sport, ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie urządzeń komunalnych, budynki użyteczności publicznej, ochotnicze straże pożarne.

2021 rok był rokiem bardzo dużych i kosztownych inwestycji, na które wydano 11 282 769 zł, co stanowiło 25% wszystkich wydatków. W tej kwocie 5 764 797 zł to dotacje pozyskane ze środków krajowych i unijnych, które były jednym z istotnych źródeł finansowania zadań. 

Do najważniejszych i najkosztowniejszych inwestycji w tym okresie należy zaliczyć zakończenie modernizacji SUW w Jaślanach wraz z rozbudową sieci oraz  I etapu kanalizacji w Ławnicy, zakończenie budowy pełnowymiarowej hali  sportowej w Jaślanach, modernizację Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym, rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego w Tuszowie Narodowym. 

Podkreślić należy, że przy tak wielu inwestycjach, dzięki odpowiednio prowadzonej polityce finansowej, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 roku stanowi tylko 8% dochodów. Daje to możliwości konstrukcji budżetu inwestycyjnego i zabezpieczania wkładów własnych do pozyskiwanych funduszy unijnych i krajowych w kolejnych latach.

Głównym celem realizowanych i podejmowanych działań oraz inicjatyw w gminie Tuszów Narodowy jest jej wszechstronny rozwój, podnoszący jakość życia mieszkańców poprzez inwestowanie w infrastrukturę techniczną i społeczną, troska o szkolnictwo, najmłodszych i seniorów, a także wychowywanie w duchu wartości i pielęgnowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego, zaznacza wójt gminy Andrzej Głaz.

created by dji camera
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa