W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Czas na nowych ławników

W 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych na lata 2020-2023.

W związku z tym w terminie do 30 czerwca 2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027.

Liczba ławników z terenu miasta Mielca przewidzianych do wyboru wynosi 19 osób do Sądu Rejonowego w Mielcu, w tym 16 ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.):

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni  gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

–  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

– imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną w związku w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i  sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych niezbędnych dokumentów są dostępne:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mielca (zakładka Wybory →Nabór kandydatów na ławników),

–  na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl, zakładka Ministerstwo sądy powszechne),

–  w Biurze Rady Miejskiej – ul. Żeromskiego 26, pok. nr 26,

–  w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego – ul. Żeromskiego 26, parter.

Ponadto wszelkie wyjaśnienia dotyczące naboru ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Mielcu, pokój nr 26 lub pod numerami telefonów 17 787 40 91, 17 787 40 92.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej, ul. Żeromskiego 2639-300 Mielec– osobiście (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) – tekst działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmniejące rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 

Załączniki:

1. Wzór karty zgłoszenia ławnika;

2. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4. Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika;

6. Klauzula informacyjna w związku w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.docx (43,03 KB)

szczegóły 

2. oświadczenie kandydata – postępowania o przestępstwa.docx (37,58 KB)

szczegóły 

3. oświadcznie kandydata – władza rodzicielska.docx (36,26 KB)

szczegóły 

4. zaświadczenie lekarskie.docx (37,09 KB)

szczegóły 

5. wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.docx (45,04 KB)

szczegóły 

6. Klauzla informacyjna dla kandydata na ławnika sądowego.docx (38,47 KB)

szczegóły

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Odpowie za posiadanie narkotyków

Wiadomości Mielec

Mistrzostwa Pierogowe w Górkach [FOTO]

Wiadomości Mielec

ZPiT „Chorzelowiacy” uświetnili swój jubileusz [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa